Werom nei it sykskerm!

Fryske ikonografy

Namme sykje
In het ikonografy zoekscherm kan alleen gezocht worden op de officiële naam van de opgenomen personen, voor vrouwen dus bv. de meisjesnaam.

Hier kunt u bij een aantal alternatieve namen (gehuwd namen, pseudoniemen etc.) de officiële naam opzoeken.

 

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W X Y
Z
Alt. nammeOff. namme
T. BangaBrouwer, Jelle Hendriks
T. de B-v.d.V.Veen, Tytsje van der
T. EWOUDTamminga, Douwe Annes
T. GERLOFSBeintema, Tabe
T. TIPLiemburg, Johanneke
T. TSYSKERHalbertsma, Tjalling Hiddes
T. WALTINGAHoltrop, Teerdze Eeltje
T.A.Alzum, Teatske
T.A.SKOGERKobus, Michiel
T.B.Bijlsma, Tiede
T.B.Beintema, Tabe
T.B.K.Brolsma, Lieuwe
T.d.B.-v.d.V.Veen, Tytsje van der
T.E.H.Halbertsma, Tjalling Eeltjes
T.G.A.Allema, Trijntje
T.H.Hoekema, Teake Binnert
T.H.P.Piebenga, Tjitte Haring Redbad
T.J.N. HIWINGAWinkelman, Jacob
T.K.Kingma, Taco
T.K.Mulder, Trijntje
T.M.Mollinga, Thomas
T.T.Halbertsma, Tjalling Hiddes
t.t.Dijkstra, Waling
T.v.d.SCHAAFSchaaf, Sjoerd van der
T.v.d.ZWAAGFeitsma, Anthonia
T.W.S.Sytstra, Tabo Wiger
TABE TINKERSchippers, Hendrik Karel
TABO WIGERSytstra, Tabo Wiger
Tadema, Laurens AlmaAlma Tadema, Laurens
TAELWARDERTamminga, Douwe Annes
TAMKE TYSKERTamminga, Douwe Annes
TASKOGERBergsma, Roel
Tasma-Hollander, Alie S.Hollander, Alie S. (Aaltje Sebelina)
TEADE HOITEMAJorritsma, Aurelius Hotze Th.
TEROELE, BARTHettema, Tsjisse
Terpstra, A.Tolman, Rinke
Terpstra, AteTolman, Rinke
Th. V.d. Sch.Schaaf, Thomas van der
Th.de V.Vries, Theun de
Th.K.Kuiper, Thys
Th.L.Lambooy, Theodor
Th.v.d.S.Schaaf, Thomas van der
THEODOBALdWinkler, Johan
THEODOREZijlstra, Theodora
Theophiel de SwetKalma, Pieter
THOMASNieuwenhuis, Jogchum
THORALangen, Afke de
TIETEVeen, Tytsje van der
Tigchelaar-Leemburg, JeltsjeLeemburg, Jeltsje
Tijseling-Terpstra, GeartsjeTerpstra, Geartsje
TINEKE BETHLEHEMBethlehem, Trijntje
TITEVeen, Tytsje van der
Tj.N.Nawijn, Tjepke
Tj.P.Postma, Tjipke
TJALLING FAN WOLSUMTjalsma, Jelle
TJALLING HIDDESHalbertsma, Tjalling Hiddes
TJEPKE AUKESNawijn, Tjepke
TROCHLJACHTERHof, Jan Jelles
Troelstra (1833), JelleTroelstra, Jelle sr
Troelstra (1891), JelleTroelstra, Jelle jr
Troelstra, GrietjeTroelstra, Margaretha
Troelstra-Bokma de Boer, S.M.D.Bokma de Boer, Sjoukje M.D.
Tseardtsje TsjantelPeenstra, Aukje
Tsj. P.Postma, Tjipke
Tsjalke FerwerDijkstra, Waling
TSJALLE BERNEFREONWagenaar, LĂștzen Harmens
TSJERCKSybesma, Rintje Pieter
TSJERCK GAESTRASybesma, Rintje Pieter
TSJERKJEJong, Anny de
TSJITSNauta, Tjitske
TSJITS PEANSTRANauta, Tjitske
TSJONGGezelle Meerburg, Govert A.
TUI FLEUTERZuidema, Jildert
TUUM-ESTCouperus, Johannes
TYTSYWijngaarden, Tietje