Werom nei it sykskerm!

Fryske ikonografy

Namme sykje
In het ikonografy zoekscherm kan alleen gezocht worden op de officiŽle naam van de opgenomen personen, voor vrouwen dus bv. de meisjesnaam.

Hier kunt u bij een aantal alternatieve namen (gehuwd namen, pseudoniemen etc.) de officiŽle naam opzoeken.

 

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W X Y
Z
Alt. nammeOff. namme
J. BOSKERJong, Sybe Douwes de
J. BOSMABrouwer, Jelle Hendriks
J. BOSMAJong, Sybe Douwes de
J. JUWSMABurg, Sjirk Linses van der
J. KLAZEMAKalma, Douwe
J. M.Nieuwenhuis, Jogchum
J. MELLEMAGoot, Jan Melles van der
J. N.Nieuwenhuis, Jogchum
J. Sl.Slofstra, Jan
J.A.Asman, Japik Pieter
J.A.Althuysen, Jan
J.A. Riedema RsnVeen, Barend van der
J.B.Dam, Frederik
J.B.S.Singelsma, Jan Bearn
J.B.S.Schepers, Johannes Bernard
J.D.Dijkstra, Jan (1906)
J.E.Elsinga, Johannes
J.F. SIEMENSMAWiersma, Jacobus Pieters
J.f.FJansma, Lykele
J.G.v.B.Blom, Jan Gelinde van
J.H.Hepkema, Jacob
J.H. BOERSMAJorritsma, Aurelius Hotze Th.
J.H.B.Brouwer, Jelle Hendriks
J.J.H.Hof, Jan Jelles
J.J.H.Halbertsma, Justus Hiddes
J.K.Kalma, Jacob Jetzes
J.MELKEMASchurer, Fedde
J.O.Oostenbrug, Janke
J.P.Piebenga, Jan Tjittes
J.P.A.Asman, Japik Pieter
J.P.A. TO TERHERNEAsman, Japik Pieter
J.R.Rienstra, Johannes J.
J.R.K.Kloosterman, Jan Ritskes
J.S.Meulen, Jelle van der
J.S.Schepers, Johannes Bernard
J.V.-B.Bakker, Jant A.
J.V.D.B.Burg, Jan Linses van der
J.W.Winkler, Johan
JABIK S.Hornstra, Lieuwe
jac.q.s.Smink, Jacobus Quirinus
JACOBUS LANGIUSHalbertsma, Eeltje Hiddes
JAEPWinkelman, Jacob
JAN BEARN DWINGELSMABruinsma, Klaas
JAN BIEUWESMeulen, Jan Bieuwes van der
JAN D.Dotinga, Jan
Jan fan StiensBoer, Jan de (1921)
JAN FEN 'E GAESTMARHof, Jan Jelles
JAN FEN HOPTILLERoorda, Reinder Sierks
JAN FOEKESJong, Inne de
JAN GERMSJongsma, Jan J.
JAN HIELSUMWageningen thoe Dekema, J.H.J. van
JAN HINDam, Frederik
JAN KNILLESSalverda, Jan Cornelis Pieter
JAN LOU'SWinkler, Johan
JAN PITERJanzen, Jan Pieter
JAN RUMABurg, Jan Linses van der
JAN SIEMENSMAWiersma, Jacobus Pieters
JANKEOostenbrug, Janke
JANNE K.Bakker, Jant A.
JANNE KOOISTRABakker, Jant A.
JANNES E.M. BENEDICTUSBijlsma, Jan J.
JANTBakker, Jant A.
JANT BAKKERBakker, Jant A.
JANTE GEARTSMAGeertsma, Jante
JANTSJEVries, Anna (Meester-)de
JAPIK JAPIKSDijkstra, Waling
JAPIK PITERSWiersma, Jacobus Pieters
Japiks, W.Winkelman, Jacob
JEAN-QUI-PLEUREVisser, Garmant Nico
JéjéJongsma, Jan J.
JELKEHaan, Hielke de
JELKEDijkstra, Waling
JelkebaesDijkstra, Waling
JELLEDotinga, Jan
JELLEBangma, Jelle
JELLE OENESSchurer, Fedde
JELLE RIPPENSchurer, Fedde
Jellema, KasperKaspersma, Jelle
JELMER WIGERSMAWadman, Anne Sybe
JELTSJE LEEMBURGLeemburg, Jeltsje
JENNY EIGENHEIMERGildemacher, Karel Ferdinand
JENTSJEPopma, Jentsje
JENTSJE (TO H.)Jentink, Geertruida Christina
Jim LA DreamSmink, Jacobus Quirinus
JiskDrijver, Jisk
Jm. N.Nieuwenhuis, Jogchum
Jm.N.Nieuwenhuis, Jogchum
JOASTGezelle Meerburg, Govert A.
JOHANFrieswijk, Johan
JOHANNEKELiemburg, Johanneke
JOHANNESBaarda, Johannes Dirks
JOHN CHURLWinkler, Johan
JOHNNYSierksma, Fokke
Jon fan FegaHoekstra, Eric
JON FON FEANJansma, Lykele
Jon fon FeanBijlsma, Jan J.
Jong, Aaltje Pietertje deJong, Alpita de
Jong, Jaap deJong, Jaep de
Jong, Kees deJong, Kornelis Eises de
Jong, Peter deJong, Pieter Dirk de
Jong, Willem deTuinen, Reimer W. van
Jongsma, KeesJongsma, Cornelis
JONKER FRANSPoortinga, Ype
Jonker, HansDam, Frederik
Jonkman-Nauta, TsjitsNauta, Tjitske
Joris Groenenwoud Kzn.Cannegieter, Henrik Gerrit
Jorritsma, RelyJorritsma, Aurelius Hotze Th.
JOS MYNSmink, Jacobus Quirinus
Jou Frjeun N.Dijkstra, Waling
Jou l√ĘnsmanFolkertsma, Eeltsje Boates
JOUKEVries, Jan de
JOUKE STREAMMELSKANNEHalbertsma, Tjalling Hiddes
JOUWBurg, Sjirk Linses van der
JURREMeer, Jurjen van der
JustusHoekstra, Eric
JUW FON WEARINGAWeringh, Johannes Jacobus van