Werom nei it sykskerm!

Fryske ikonografy

Namme sykje
In het ikonografy zoekscherm kan alleen gezocht worden op de officiŽle naam van de opgenomen personen, voor vrouwen dus bv. de meisjesnaam.

Hier kunt u bij een aantal alternatieve namen (gehuwd namen, pseudoniemen etc.) de officiŽle naam opzoeken.

 

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W X Y
Z
Alt. nammeOff. namme
I. DE MERW-MANDOSKalma, Douwe
I. K.-B.Bakker, Iebeltje
I.D.Miedema, Douwe B.
I.N. PREAMKESKOUWERMolen, Sytse Jan van der
I.W.Weringh, Johannes Jacobus van
I.W.Wiersma, Ids
I.Z.Zee, Sjouke de
IDS R.Postma, Gerben
IdsardiPloeg, Gerben Ids van der
IEME DAMMiedema, Douwe B.
IEN DY 'T GOED MIENTSytstra, Onno Harmens
Iest-Bos, AdaBos, Ada
IN 15-JIERRIGE (TO) BALKMiedema, Douwe B.
IN ALD MANDijkstra, Waling
IN ALD SKIPPERPostma, Tjipke
IN ASPIRANT-JONGDFRIESFolkertsma, Paulus
IN BEPPEVeen, Tytsje van der
IN DE FRIESCHE LUSTHOFWiersma, Jacobus Pieters
In DissenterPostma, Gerben
IN FRIEZINNE YN DEN HAECHHylkema, Bonne Sjoukes
IN FRYSK FANKE S.K.Kloosterman, Simke
IN FRYSKE JONGEWybenga, Anders Minnes
IN HARKERKloosterman, Simke
IN HARKERZee, Sjouke de
In IENFALDICH MANSytstra, Onno Harmens
IN JONGE BOERKiestra, Douwe Hermans
IN LEZER FEN 'SLJUCHT EN RJUCHT'Jong, Hotze de
IN LID FEN "'T KLAVERBLED"Zee, Sjouke de
In SigentsjeHof, Jan Jelles
IN SKRIUWER UNDER DE SKRIUWERSJong, Hotze de
IN SKUTTERHylkema, Sjouke Hylkes
IN TERNAERDERHalbertsma, Tjalling Eeltjes
IN WESTFRIESPostma, Gerben
INNE VISSERBruinsma, Klaas
INSIDERHaan, Marten Jan de
IRONICUSKuiken, Johannes