Werom nei it sykskerm!

Fryske ikonografy

Namme sykje
In het ikonografy zoekscherm kan alleen gezocht worden op de officiŽle naam van de opgenomen personen, voor vrouwen dus bv. de meisjesnaam.

Hier kunt u bij een aantal alternatieve namen (gehuwd namen, pseudoniemen etc.) de officiŽle naam opzoeken.

 

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W X Y
Z
Alt. nammeOff. namme
F. BOUKESSchurer, Fedde
F. DONKERBergstra, Freark J.
F. GALEMAJong, Inne de
F. ROUKESSchurer, Fedde
F. WAGENAARSchurer, Fedde
F.A.Mark, Pieter van der
F.A.Fockema Andreae, Sybrandus Johannes
F.G.Brattinga, Teije A.
F.H.Hof, Jan Jelles
F.H.B.Buitenrust Hettema, Foeke
F.J.d.Z.Zee, Fokke J. de
F.J.Z.Zee, Fokke J. de
F.O.Santema, Oepke
F.S.Schurer, Fedde
F.S.v.H.Sixma van Heemstra, Feijo S.
F.Z.Zee, Fokke J. de
Faber, Joh. AlleFaber, Johannes Alle
Faber-Hornstra, G.Hornstra, Gertrud Geertsje
Faber-Welling, JikkeWelling, Jikke
FabulistDijkstra, Jan (1906)
Fear, Ypk fan derBeuckens, Ljipkje
Feenstra, PHalbertsma, Eeltje Hiddes
Feenstra, Sn.Feenstra, Simen
Feitsma, SybrenJanzen, Jan Pieter
Feitsma, TonyFeitsma, Anthonia
FEN FRYSKE SANGERFolkertsma, Paulus
FEN MAR EN POELFeenstra, Simen
Fenne RebelGent, Jacobus J.M. van
FERDINANT GALEMABrattinga, Teije A.
FETSEWybenga, Anders Minnes
FETSE GREIDEMAWybenga, Anders Minnes
Fetze GlinstraPiebenga, Jan Tjittes
flinterknipperDotinga, Jan
Fokke fan GrinsHoekstra, Eric
FOKKE FLACHDam, Frederik
FOKKE JAPIKSZee, Fokke J. de
FOKKE VAN LUTEMiddendorp, Fokke
FOLEOROostra, Roel
FOLKERTDijkstra, Johannes Klazes
Fr(ANK) OKKINGAWiersma, Jacobus Pieters
FR(ANK) WAGENAARSchurer, Fedde
fr. H.H.Hettema, Halvard
Fr. OkkingaWiersma, Jacobus Pieters
FREARKJE WIEGERSMADam, Frederik
FREDERIKE FAN HALLUMRutgers, Johanna Frederika
Frieswijk, Jouke ArendFrieswijk, Johan
FRIEZEMAZee, Sjouke de
Friezema, SjoerdHof, Jan Jelles
FRISIUSHepkema, Jacob
FRISOSytstra, Tabo Wiger
FRISOKalma, Douwe
FRISOMolen, Sytse Jan van der
FRISOGroustra, Goasse Rinse
FROU VAN DER MEERSnijder, Rinskje
FROU XBeuckens, Ljipkje
Frysk Nasjonale Jongerein, Boun fanBoun fan Frysk Nasjonale Jongerein
FRYSKEMollinga, Thomas