Werom nei it sykskerm!

Fryske ikonografy

Namme sykje
In het ikonografy zoekscherm kan alleen gezocht worden op de officiŽle naam van de opgenomen personen, voor vrouwen dus bv. de meisjesnaam.

Hier kunt u bij een aantal alternatieve namen (gehuwd namen, pseudoniemen etc.) de officiŽle naam opzoeken.

 

A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W X Y
Z
Alt. nammeOff. namme
A. de TollenaarTilma, Albert
A. de V.Vries, Anna (Meester-)de
A. POTERGildemacher, Karel Ferdinand
A. te T.Asman, Japik Pieter
A. van der AaSikkema, Pyt Jan
A.4 M3.Wassenbergh, Everwinus
A.B.Boonemmer, Auke
A.B.Bralts, André
A.B.Buma, Anna M.C.
A.B.B.Burg, Jan Linses van der
A.Br. de B.Beer, Afke de
A.C.E.Sierksma, Fokke
A.E.K.Klijnsma, Albert Engeles
A.G.P.Posthuma, Anneke
A.H.Hallema, Anne
A.H. (to) GHallema, Anne
A.I.Klijnsma, Albert Engeles
A.J.Jousma, Anne
A.J.Prakke, Adriana Isabella
A.J.K.Kerkhof, Alle J.
A.K.Kerkhof, Alle J.
A.M.Hem, Albert Martens van der
A.M. de V.Vries, Anna (Meester-)de
A.M.v.d.H.Hem, Albert Martens van der
A.N.Kalma, Douwe
A.N.Scholten, Marten Koops
A.P. (to) APorte, Anne
A.R.Hoekema, Teake Binnert
A.R.Rauwerda, Anne
A.S.M.Miedema, Age Solkes
A.v.L.Vries, Anna (Meester-)de
A.W.Wadman, Anne Sybe
AafjeLoonstra, Aafje
Aan de BorneWendelaar Bonga, Sjoerd Evert
Aartsma, A.K.Groustra, Goasse Rinse
Abe fan SnitsBrouwer, Abe
Ad InterimBrouwer, Jelle Hendriks
AD INTERIMPrakke, Adriana Isabella
Ad InterimDam, Frederik
Adzer J. GreidaKalma, Douwe
Aeilt Fen KritsumWumkes, Geert Aeilco
AFKE PIJPSTRAFeitsma, Anthonia
AIZE HARMSMAAkkerman, Sijas Paulus
Akersloot-Berg, Betzy RezoraBerg, Betzy Rezora
AKKE DE KATamminga, Douwe Annes
ALBERT INGELESKlijnsma, Albert Engeles
Ald SelskipSelskip 1844
ALD-GROUSTERHoekema, Teake Binnert
ALDE FOEK FEN HEECHHof, Jan Jelles
ALDE NYNKEBokma de Boer, Sjoukje M.D.
ALDMANDijkstra, Waling
ALEF LONGERHOUWBoorsma, Pier
Algemiene Fryske Underrjocht KommisjeAf√Ľk
ALPINISTTamminga, Douwe Annes
Alve DelomaKalma, Douwe
AMARINSJong, Amarins de
AMARINS DE JONGJong, Amarins de
AMICUSBoonstra, Yke Reinders
AMICUSPoortinga, Ype
Andela, HedzerSybesma, Sybe (1924)
Andringa, GoaitsenHut, Arjan
AnkeVries, Anna (Meester-)de
AnkeBakker, Jant A.
Anke JongemaBottema, Meint Hylkes
Anke JorritsmaVries, Jan de
ANNE AGNESHof, Anthonia A. van 't
ANNE W.Wadman, Anne Sybe
ANNE WALDMANWadman, Anne Sybe
ANNEKEBakker, Jant A.
Annema-Noordenbos, FroukjeNoordenbos, Froukje
AnonymAlgra, Hendrik
AnonymusSchaaf, Thomas van der
Antonius, MarcusBurgy, Gooitzen
AntsjeDijkstra, Waling
aqua monsWassenbergh, Everwinus
AQUADRAETAlgra, Ale
ArendAkkerman, Paulus
AREND VAN DER MEERSchurer, Fedde
ARGUSVeen, Herre Gerrits van der
ARGUSJong, Johannes Doedes de
ARJEN BROUWERTamminga, Douwe Annes
ARTSStienstra, Tjeerd
AsgaDoele, Halbe Sikke
Astenburg, B.A.Stienstra, Andries
AUKE WYNIANawijn, Tjepke
Aukes, SimenBaarda, Johannes Dirks
AURELIUSJorritsma, Aurelius Hotze Th.
Avink, BouweHoekstra, Eric